Hallberg Rassy 34, 1995

Hallberg Rassy 34, 1995

Båten såldes i maj 2019