Hallberg Rassy 31, 2003

Hallberg Rassy 31, 2003

Båten såldes i februari 2019